Integritetspolicy - Let's Gig Bemanningsföretag

Integritetspolicy

Letsgig AB – information om behandling av personuppgifter

Version 2.0 2022-07-19

Allmänt

Nedan beskrivs hur Letsgig AB (”Let’s Gig”, ”vi”, ”vår”, ”oss”) behandlar dina personuppgifter i samband med du etablerar en relation till oss som student/kandidat, om du är en representant för en av våra kunder eller på om du på annat kommunicerar med oss. Om du blir anställd av oss kommer du i samband med anställningen få kompletterande information om hur vi behandlar uppgifter om dig inom ramen för din anställning.

Let’s Gig är personuppgiftsansvarig

Let’s Gig är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Du når oss enligt följande:

Letsgig AB
BOX 92138
120 08 Stockholm
hello @ letsgig.com

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Studenter/kandidater

När du vänder dig till oss som student/kandidat inhämtar vi de uppgifter om dig som du själv lämnar till oss när du registrerar ett användarkonto hos oss eller på annat sätt kommunicerar med oss. Grundläggande uppgifter om dig (namn och kontaktuppgifter) kan också inhämtas via samarbetspartners som Mecenat eller offentliga källor enligt gällande lag.

Kundkontakter

Om du är representant för en av våra kunder hämtar vi dina uppgifter från dig själv och från det företag du representerar.

Nyhetsbrevsprenumeranter etc.

Om du prenumererar på nyhetsbrev eller på annat sätt har begärt att vi håller dig informerad inhämtar vi de uppgifter som behövs för denna kommunikation från dig själv.

Vilka uppgifter om dig behandlar vi och varför?

Studenter/kandidater

När du registrerar dig hos som student/kandidat behandlar vi dina uppgifter för att på bästa sätt matcha dina önskemål och din profil mot de anställningar som kan aktualiseras inom ramen för våra kunduppdrag. De uppgifter som det handlar om är den data du anger vid registrering. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina uppgifter är vårt berättigade intresse.

Vi behandlar också dina uppgifter för att utveckla och anpassa den service som vi tillhandahåller till dig, t.ex. vår mobilapp. Uppgifterna kan också ligga till grund för produkt- och kundanalyser, statistik och affärs- och metodutveckling. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina uppgifter är vårt berättigade intresse.

Kundkontakter

Om du är representant för någon av våra kunder behandlar vi dina uppgifter i den utsträckning som den krävs för att administrera och hantera vår relation till kunden i fråga. De uppgifter som det handlar om är [•]. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina uppgifter är vårt berättigade intresse.

Nyhetsbrevsprenumeranter etc.

Om du prenumererar på nyhetsbrev eller på annat sätt har begärt att vi håller dig informerad behandlar vi de uppgifter som krävs för att kommunicera med dig vilket normalt sett är namn, emailadress och telefonnummer. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina uppgifter är vårt berättigade intresse.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Studenter/kandidater

Vi sparar dina uppgifter i upp till ett år efter att du har avregistrerat dig som student/kandidat. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter.

Kundkontakter

Som huvudregel sparas dina uppgifter i upp till två år efter det att vår kundrelation till den organisation du representerar har upphört. Om ditt namn förekommer i ett avtal sparas uppgifterna under den arkiveringstid som vi tillämpar för avtal (normalt 10 år efter avtalets upphörande). Om ditt namn förekommer i vår bokföring (t.ex. som referens på en faktura) sparas dina uppgifter enligt bokföringslagens regler (7 år). När vi inte längre har behov av att spara dina uppgifter enligt ovan raderar eller avidentifierar vi uppgifterna.

Nyhetsbrevsprenumeranter etc.

Vi sparar dina uppgifter till dess att du meddelar att du inte längre vill ta emot nyhetsbrev eller motsvarande från oss. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter.

Med vem delar vi dina uppgifter?

Studenter/kandidater

Om och när vi i vår matchningsprocess hittar ett kunduppdrag där du kan passa in kan vi komma att dela grundläggande uppgifter om dig (namn, ålder, utbildning, erfarenhet) med den aktuella kunden.

Kundkontakter

Dina uppgifter delas normalt sett inte med utomstående. Undantagsvis kan dina kontaktuppgifter (namn, emailadress, telefonnummer) komma att delas med samarbetspartners som kan vara av intresse för den organisation du representerar.

Nyhetsbrevsprenumeranter etc.

Vi delar inte uppgifter om dig i egenskap av prenumerant på nyhetsbrev eller liknande.

Var behandlar vi dina uppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa situationer, såsom när vi delar din information med till exempel en IT-leverantör med verksamhet utanför EU/EES, kan dina personuppgifter dock komma att behandlas utanför EU/EES. Om och när dina uppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi att det föreligger en adekvat skyddsnivå och att lämpliga skyddsåtgärder vidtas.

Dina rättigheter som registrerad

Som registrerad har du vissa rättigheter i förhållande till behandling av dina personuppgifter. Om du vill utöva någon av dem, vänligen kontakta oss via hello @ letsgig.com.

Rätt till tillgång (registerutdrag)

Vi är öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta mer om vilka uppgifter vi behandlar kan du begära att få ett så kallat registerutdrag. Utdraget visar vilka uppgifter vi behandlar, ändamålen för behandlingarna, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån uppgifterna har hämtats och förekomsten av automatiserat beslutsfattande.

Rättelse

Du kan begära att dina personuppgifter rättas eller kompletteras om du anser att uppgifterna är felaktiga eller om något saknas.

Radering

I följande fall kan du begära att vi raderar uppgifter om dig som vi behandlar:

  • om uppgifterna inte är längre nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats,

  • du invänder mot en behandling som vi genomför med stöd av berättigat intresse, och ditt skäl för radering väger över vårt intresse av att behandla uppgifterna,

  • vår behandling av uppgifterna om dig är olaglig,

  • du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål, eller

  • det finns lagregler som innebär att vi är skyldiga att radera uppgifterna.

Rätt till begränsning

I vissa situationer kan du begära att vi begränsar behandlingen av uppgifter om dig. En begränsning kan bland annat innebära att vi inte längre få behandla uppgifter om dig utan ditt samtycke. I följande fall kan du begära att vi begränsar behandling uppgifter om dig:

  • om du anser att uppgifter om dig är felaktiga kan du begära att vi, under den tid vi kontrollerar om uppgifterna, begränsar behandlingen av uppgifterna.

  • om vår behandling är olaglig, men du motsätter dig att vi raderar uppgifterna.

  • om vi inte längre behöver uppgifterna, men du behöver dem för att skydda rättsliga anspråk.

Rätten att göra invändningar

Om den rättsliga grunden för en behandling av uppgifter om dig är baserad på vårt eller någon annans berättigade intresse, har du alltid rätt att invända mot behandlingen. För att vi ska få kunna fortsätta behandla personuppgifter med stöd ett berättigat intresse, behöver vi kunna visa att våra skäl för den aktuella behandlingen väger tyngre än dina intressen. Denna rätt att invända mot behandlingar innebär till exempel att du vi på din begäran slutar att skicka  direktmarknadsföring till dig.

Om du inte är nöjd med oss

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att oss via hello@letsgig.com Du kan också kontakta den svenska Integritetsskyddsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se, imy@imy.se).

Vill du veta mer?

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter, inte tveka att kontakta oss via hello @ letsgig.com.