Utsikterna för arbetsmarknaden, bemannings- och rekryteringsbranschen

Utsikterna för arbetsmarknaden, bemannings- och rekryteringsbranschen

riksbanken

Introduktion

För att kunna förstå vart arbetsmarknaden är på väg, måste vi först kasta en blick på världsläget som helhet. Ekonomi, politik, teknologi och sociala trender väver samman en komplex bild av framtidens arbetsmarknad. Bemannings- och rekryteringsbranschen, som direkt påverkas av dessa faktorer, står inför spännande utmaningar och möjligheter.

Världsläget: Ekonomi och Arbetsmarknad

Sedan 2020 har världsekonomin upplevt stora svängningar. Pandemin påverkade globala arbetsmarknader på ett sätt vi inte sett tidigare. År 2021-2022 var det en period av återhämtning, med länder som kämpade för att komma tillbaka till en norm. Nu, 2023, kan vi se att återhämtningen inte har varit enhetlig över hela världen.

I många västländer, inklusive Sverige, har arbetsmarknaden visat en positiv trend med minskad arbetslöshet och ökad ekonomisk tillväxt. Tekniksektorn, till exempel, har boomat tack vare ökad digitalisering och fjärrarbete. Detta har dock också lett till en klyfta mellan dem med teknisk expertis och de som saknar sådana färdigheter.

Enligt en rapport från Sveriges Riksbank har arbetslösheten ökat och sysselsättningen minskat under pandemin. Restriktionerna för att begränsa smittspridningen och förändringar i befolkningens beteende har slagit särskilt hårt mot de branscher som sysselsätter många unga och utrikes födda. Dessa grupper har normalt en kort anställningstid och sägs därmed upp först. För de långsiktiga effekterna på arbetsmarknaden spelar det stor roll hur långvarig krisen blir. Djupa och långvariga kriser kan förändra arbetsmarknadens sätt att fungera och leda till att arbetslösheten fastnar på en hög nivå.

Bemannings- och Rekryteringsbranschen: Nuvarande Läge

Branschen har fått anpassa sig snabbt till dessa förändringar. Många företag, osäkra på ekonomin, har vänt sig till bemanningsföretag för att fylla kortvariga positioner snarare än långsiktiga anställningar. Rekryteringsföretag har också stött på nya utmaningar – hur man bedömer kandidater i en digital tidsålder där intervjuer ofta sker online, och hur man attraherar talanger i en konkurrensutsatt marknad.

Enligt Konjunkturläget publicerad av Konjunkturinstitutet kommer den svenska ekonomins lågkonjunktur bestå nästa år, men den kommer bara att synas i liten utsträckning på arbetsmarknaden och arbetslösheten ökar betydligt mindre än under tidigare lågkonjunkturer.

Framtidsutsikter 2024-2025

Vad gäller bemannings- och rekryteringsbranschen, är det svårt att säga exakt vad som kommer hända under 2024-2025. Enligt Prognoser om ekonomin publicerad av Ekonomifakta, väntas BNP krympa med -0,8 procent för helåret 2023 . Inflationen är hög världen över, vilket har fått centralbankerna att höja räntorna. Hög inflation och stigande räntor leder till pessimism bland hushållen och urholkar köpkraften .

Teknologisk Anpassning: Vi förväntar oss att rekryteringsprocessen kommer att fortsätta digitaliseras. Användningen av AI och maskininlärning för att sortera igenom ansökningar, identifiera potentiella kandidater och till och med förutse framtida jobbprestanda kommer troligen att bli vanligare.

Flexibelt Arbete: Fjärrarbete och flexibla arbetsscheman kommer att fortsätta vara populära, vilket innebär att bemanningsföretag måste anpassa sig till denna verklighet, t.ex. genom att erbjuda kandidater från olika geografiska områden.

Fokuserad Utbildning: Eftersom teknik fortsätter att driva arbetsmarknaden framåt, kommer det att vara ett ökande behov av specialiserad utbildning och fortbildning.

Globalisering vs. Lokalisering: Medan globaliseringen fortskrider, kan det också finnas en trend mot lokalisering, särskilt i ljuset av lärdomarna från pandemin. Detta kan påverka hur företag rekryterar och varifrån de hämtar sin arbetskraft.

Slutsats

Medan ingen kan förutse framtiden med säkerhet, står det klart att bemannings- och rekryteringsbranschen kommer att spela en avgörande roll i formandet av framtidens arbetsmarknad. Anpassningsförmåga, teknologisk innovation och en förståelse för globala trender kommer att vara nyckeln till framgång.

Let’s Gig är ett innovativt bemannings- och rekryteringsföretag med målsättningen att göra det så enkelt, smidigt och billigt som möjligt att hitta nya medarbetare. Via vår app kan kandidater enkelt söka efter jobb som passar deras livspussel och vår unika algoritm sköter även matchning av förslag åt arbetsgivare. För mer information: www.letsgig.se